VKM

VKM nr. 319, datë 12.4.2017 Për Miratimin e Standardeve të Projektimit të Shkollave

 

VKM nr. 943, datë 28.12.2016, Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, "Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim"

 

VKM nr. 712, datë 12.10.2016, Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme

 

VKM nr. 533, datë 20.07.2016, Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit "Rikonstruksion dhe rikualifikim urban i lulishtes perëndimore dhe suplementi i sheshit qendror "Teodor Muzaka"", Berat

 

VKM nr. 530, datë 22.06.2016, Për miratimin e Standardeve të Projektimit të Çerdheve".

 

VKM nr. 466, datë 22.06.2016, Për një shtesë në Vendimin nr. 1093, datë 28.12.215, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e procedurave, kritereve dhe përparësive për dhënien e bonusit të strehimit".

 

VKM Nr. 428, datë 08.06.2016, Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për hartën dixhitale të venddepozitimeve të mbetjeve urbane

 

VKM Nr. 405, datë 1.06.2016, Për miratimin e Strategjisë së Strehimit Social 2016-2025.

 

VKM Nr. 373, datë 25.05.2016, Për propozimin e projektligjit "Për një ndryshim dhe shtesë në Ligjin Nr. 9232, datë 13.05.2004, Për Programet Sociale të Strehimit", të ndryshuar".

 

VKM Nr. 354, datë 11.05.2016, Për miratimin e Manualit të Tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim.

 

Nr. 334, datë 4.05.2016, Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2016, miratuar për Ministrinë e Zhvillimit Urban, për kryerjen e konkursit rajonal për zhvillimin hapësinor të zonave "Shtigjet e Lirisë" dhe "Korridori i Gjelbër"

 

VKM Nr. 314, datë 27.4.2016, Për një shtesë në vendimin nr. 230, datë 13.3.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me pagesë të qirasë për disa familje që preken nga zbatimi i projektit "Unaza e Madhe e Tiranës, segmenti "Komuna e Parisit - Rruga e Kavajës""

 

VKM nr. 1093, datë 28.12.2015, Për miratimin e procedurave, kritereve dhe përparësive për dhënien e bonusit të strehimit

 

VKM nr. 965, datë 02.12.2015, Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të drejtimit, në rastet e emergjencave civile dhe krizave

 

VKM nr. 939, datë 18.11.2015, Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm, të rishikuar, 2016 - 2018

 

VKM Nr. 732, datë 02.09.2015, Për bashkëfinancimin e stadiumit "Loro Borici", Shkodër

 

VKM Nr. 725, datë 02.09.2015, Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit

 

VKM nr. 671 date 29.7.2015, Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit

 

VKM nr. 626, datë 15.7.2015, Për miratimin e normativave të projektimit të banesave

 

VKM nr. 159, datë 25.2.2015, Për disa ndryshime në vendimin nr. 944, datë 9.10.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit”

 

VKM nr. 100, datë 04.02.2015, Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme

 

VKM nr. 888, datë 17.12.2014, Disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.704, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”

 

VKM nr. 759, datë 12.11.2014, Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të ndërtimit

 

VKM nr. 704, datë 29.10.2014, Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim

 

VKM nr. 520, datë 06.08.2014, Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë

 

VKM nr. 521, datë 06.08.2014, Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje me ekran shfaqës

 

VKM nr. 522, datë 06.08.2014, Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë

 

VKM nr. 523, datë 06.08.2014, Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa

 

VKM nr. 526, datë 06.08.2014, Për kategoritë e personave me aftësi tëkufizuara që trajtohen me përparësi si përfitues të programevesociale të strehimit

 

VKM nr. 527, datë 06.08.2014, Për miratimin e procedurave, kritereve dhe përparësive për përfitimin e grantit të menjëhershëm për banesat me kosto të ulët

 

VKM nr. 584, datë 28.8.2003, Për miratimin e rregullores së Këshillit të Ministrave, i ndryshuar