Licencat për vlerësimin e pasurive të paluajtshme

NJOFTIM

Bazuar në nenin 7/1, të rregullores së miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 712, datë 12.10.2016 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme”, kërkesa për t’u pajisur me licencë në këtë fushë dhe dokumentet shoqëruese të saj, dërgohen nëpërmjet sistemit informatik të integruar për shërbimet e licencimit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, që funksionon pranë portalit unik të shërbimeve qeveritare e-Albania.

Për të aplikuar për pajisje me licencë në këtë fushë, klikoni këtu.