Postuar më: 03 Nëntor 2015

Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e planifikimit hapësinor ndërmjet Ministrisë se Zhvillimit Urban të Republikës se Shqipërisë dhe Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit të Malit të Zi