Postuar më: 20 Qershor 2016

Memorandum mirëkuptimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Zhvillimit Rajonal të Republikës Çeke për bashkëpunim në fushën e zhvillimit urban dhe rajonal, planifikimit hapësinor dhe strehimi

Dokumentet e bashkangjitur