Organika

 

 

Organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës të Ministrisë së Zhvillimit Urban

 

 

 

Nr. LISTA E STAFIT TË MZHU Nr. i punonjësve Kategoria e pages Forma e emërimit
I MINISTËR  1 Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006, i ndryshuar Emërim me Dekret të Presidentit
  Kabineti Ministrit       
  Drejtor Kabineti 1 II-a Staf politik- Urdhër emërimi nga Ministri
  Këshilltar 2 II-b Staf politik- Urdhër emërimi nga Ministri
  Këshilltar për Marrëdhëniet me Parlamentin 1 II-b Staf politik- Urdhër emërimi nga Ministri
  Këshilltar për Inovacionin dhe Teknologjinë e Median  1 II-b Staf politik- Urdhër emërimi nga Ministri
  Sekretar i Ministrit  2 VKM nr. 545, datë 11.08.2011, i ndryshuar Staf politik- Urdhër emërimi nga Ministri
II ZËVËNDËSMINISTËR       
  ZV/Ministër   2 VKM nr. 545, datë 11.08.2011, i ndryshuar Staf Politik- emërim me vendim të Kryeministrit
  Sekretar 2 VKM nr. 545, datë 11.08.2011, i ndryshuar Staf politik- Urdhër emërimi nga Ministri
III SEKRETAR I PËRGJITHSHËM       
  Sekretar i Përgjithshëm   1 I-b Shërbim civil- konfirmuar
  Sekretar   1 VKM nr. 545, datë 11.08.2011, i ndryshuar Staf politik- Urdhër emërimi nga Ministri
IV.  DREJTORIA E POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT      
  Drejtor  1 II-b  Shërbim Civil- ende pa konfirmuar
  Sektori i Planifikimit Kombëtar të Integruar dhe Strategjik       
  Pergjegjes Sektori i Planifikimit Kombetar te Integruar & Strategjik  1 III-a Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Planifikimit Kombetar te Integruar dhe Strategjik  3 III-b Shërbim civil-konfirmuar; 2 ende pakonfirmuar
  Sektori i Planifikimit Rajonal dhe Vendor  1+2       
  Pergjegjes Sektori i Planifikimit Rajonal dhe Vendor  1 III-a Vakant
  Specialist i Planifikimit Rajonal dhe Vendor  2 III-b Shërbim civil- konfirmuar
  Sektori i Administrimit te Tokes  1+2      
  Pergjegjes I Sektorit të Administrimit të Tokës 1 III-a Shërbim civil- konfirmuar
  Specialist i Administrimit te Tokes  2 III-b Shërbim civil- konfirmuar
V DREJTORIA E NDËRTIMEVE INFORMALE, LEGALIZIMIT DHE URBANIZIMIT      
  Drejtor  1 II-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Ndërtimeve Informale dhe Legalizimeve 1+2      
  Përgjegjës në Sektorin e Ndërtimeve Informale dhe legalizimeve 1 III-a Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Ndërtimeve Informale dhe legalizimeve 2 III-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori I Politikave të Urbanizimit të Zonave Informale      
  Pergjegjës në Sektorin e Politikave të Urbanizimit të Zonave Informale 1 III-a Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist  në Sektorin e Politikave të Urbanizimit të Zonave Informale 2 III-b Shërbim civil-konfirmuar; 1 vakant
VI DREJTORIA E SHËRBIMEVE URBANE DHE STREHIMIT (12)      
  Drejtor I Drejtorisë së Shërbimeve Urbane dhe Strehimit 1 II-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Infrastrukturës 1+4      
  Përgjegjës në Sektorin e Infrastrukturës 1 III-a Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Infrastrukturës  4 III-b Shërbim civil-konfirmuar; 1 ende pakonfirmuar
  Sektori i Banesave      
  Përgjegjës në Sektorin e Banesave 1 III-a Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Banesave  2 III-b Shërbim civil-konfirmuar; 1 vakant
  Sektori i Mbetjeve të Ngurta      
  Përgjegjës në Sektorin e Mbetjeve të Ngurta  1 III-a Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Mbetjeve të Ngurta  1 III-b Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Mbetjeve të Ngurta  1 IV-a Shërbim civil-konfirmuar
VII. DREJTORIA E STANDARDEVE URBANE DHE ANTIKORRUPSIONIT        
  Drejtor në  Drejtorinë e Standardeve Urbane dhe Antikorrupsionit  1 II-b  Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Standardeve Urbane dhe Jetesimit te Prioriteteve   1+3       
  Pergjegjes ne Sektorin e  Standardeve Urbane dhe Jetesimit te Prioriteteve 1 III-a  Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist ne Sektorin e Standardeve Urbane dhe Jetesimit te Prioriteteve 3 III-b  Shërbim civil-konfirmuar; 2 vakant
  Sektori i Licensimit dhe Antikorrupsionit  1+3      
  Përgjegjës i Sektorit të  Licensimit dhe Antikorrupsionit 1 III-a  Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist i Sektorit të Licensimit dhe Antikorrupsionit  3 III-b  Shërbim civil-konfirmuar;
VIII DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE totali (34)      
  Drejtor i Përgjithshëm  1 II-a Shërbim civil-konfirmuar
VIII./I DREJTORIA E LEGJISLACIONIT (1+9)      
  Drejtor i Drejtorisë së Legjislacionit  1 II-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Shërbimeve Juridike dhe Legjislacionit 1+3      
  Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Juridike dhe Legjislacionit 1 III-a Vakant
  Specialist i Drejtorise Juridike  4 III-b Shërbim civil-konfirmuar; 1 vakant
  Sektori i Shpronësimeve      
  Specialist i Sektorit të Shpronësimeve 2 III-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori I Prokurimeve 2      
  Specialist në Sektorin e Prokurimeve 1 III-b Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Prokurimeve 1 IV-a  Shërbim civil-konfirmuar
VIII/2 DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME          
  Drejtor në Drejtorinë e e Shërbimeve të Brendshme   1 II-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Burimeve Njerezore  dhe Redaktimit Gjuhësor 1+2      
  Përgjegjës në Sektorin e Burimeve Njerezore  dhe Redaktimit Gjuhësor 1 III-a/1 Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist i Sektorit te Burimeve Njerezore   2 III-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Arkiv Protokollit       
  Specialist arkivist/protokollist ne Sektorin e Arkiv Protokollit  2 IV-b  Shërbim civil-konfirmuar;
  Sektori i Sherbimeve te Pergjithshme 1+9      
  Pergjejgjes i Sektorit te Sherbimeve te Pergjithshme  1 III-a/1  Shërbim civil-konfirmuar
  Shofer i Ministrit, Sektori i Sherbimeve te Pergjithshme    1 VI Emërim me Kod Pune- Kontratë pune
  Shofer Sektori i Sherbimeve te Pergjithshme      2 IV Emërim me Kod Pune- Kontratë pune
  Punonjes Pastrimi, Sektori i Sherbimeve te Pergjithshme  2 I Emërim me Kod Pune- Kontratë pune
  Teknik i Mesem, Sektori i Sherbimeve te Pergjithshme   1 VI Emërim me Kod Pune- Kontratë pune
  Nepunes Informacioni, Sektori i Sherbimeve te Pergjithshme   2 III Emërim me Kod Pune- Kontratë pune
  Magazinier, Sektori i Shërbimeve te Përgjithshme   1 VI Emërim me Kod Pune- Kontratë pune
  Nëpunës Informacioni (me 6 orë pune) 1 III Emërim me Kod Pune- Kontratë pune- 6 orë në ditë
  Punonjëse pastrimi (me 6 orë pune) 1 I Emërim me Kod Pune- Kontratë pune- 6 orë në ditë
VIII/3 DREJTORIA E KOMUNIKIMIT  (1+6)      
  Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit   1 II-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Teknologjisë së Informacionit 1+2      
  Përgjegjës Sektori i Teknologjisë së Informacionit  1 III-a Vakant
  Specialist Sektori i Teknologjisë së Informacionit  2 III-b  Shërbim civil-konfirmuar;
  Sektori i Komunikimit  1+2      
  Përgjegjës Sektori i Komunikimit   1 III-a/1 Vakant
  Specialist Sektori i Komunikimit   2 IV-a  Shërbim civil-konfirmuar
IX.  DREJTORIA E FINANCËS  (1+6)      
  Drejtor i Drejtorisë së Financës 1 II-b  Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Buxhetit dhe Statistikes  1+2      
  Pergjegjes i Sektorit te Buxhetit dhe Statistikes   1 III-a  Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist i Sektorit te Buxhetit dhe Statistikes   2 III-b Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Financës   1+2      
  Përgjegjës i Sektorit të Financës    1 III-a/1 Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist i Sektorit të Financës    2 IV-b  Shërbim civil-konfirmuar; 1 ende pakonfirmuar
X DREJTORIA E INTEGRIMIT EVROPIAN DHE PROJEKTEVE      
  Drejtor i Drejtorisë së Integrimit Evropian dhe Projekteve 1 II-b  Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Integrimit Evropian dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare 1+2      
  Pergjegjes në Sektorin e Integrimit Evropian dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare 1 III-a  Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Integrimit Evropian dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare 1 III-b  Vakant
  Specialist në Sektorin e Integrimit Evropian dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare 1 IV-a  Shërbim civil-konfirmuar
  Sektori i Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë 1+2      
  Pergjegjes në Sektorin e Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë 1 III-a  Vakant
  Specialist në Sektorin e Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë 1 III-b  Shërbim civil-ende pa konfirmuar
  Specialist në Sektorin e Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë 1 IV-a  Shërbim civil-konfirmuar
XI DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM      
  Drejtor në Drejtorinë e Auditimit te Brendshem   1 II-b  Shërbim civil-konfirmuar
  Specialist i Auditimit te brendshem  4 III-b  Shërbim civil-konfirmuar; 1 vakant
         
  Totali me strukturë VKM 106    
  Totali 2 punonjës me kontratë 6 orëshe 2    
  TOTALI OVERALL MZHU 108