Gjermeni në Burrel, në fokus promovimi i resursve turistike