Postuar më: 16 Maj 2017

Njoftim mbi kalendarin e aktiviteteve të Ministrisë së Zhvillimit Urban

Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr. 65 datë 12.5.2017 “Për marrjen e masave për ndalimin e vënies në përdorim për subjektet zgjedhore të mjeteve, fondeve, dhe materialeve të ndryshime, pronë e administratës publike, si dhe të burimeve njerëzore të institucioneve të administratës publike, të çdo niveli, për zgjedhjet e Kuvendit, të datës 18 Qershor 2017” pika 6, publikohen bashkëlidhur:

 

  • Kalendari i aktiviteteve publike të Ministrisë së Zhvillimit Urban për muajt qershor dhe korrik 2017.              Kliko këtu
  • Lista e projekteve të nisura prej 12 muajsh.   Kliko këtu