Postuar më: 21 Mars 2016

Zhvillimi Urban i Shqipërisë

Dokumentet e bashkangjitur

Sot, Shqipëria ka tre Plane Kombëtare, të hartuara pas dëgjesave publike në 4 qytetet më të mëdha të vendit. Në Qershor do të përfundojë hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për 26 njësive vendore të mbështetura financiarisht nga Qeveria.

Të gjithë qytetarët tani mund të aplikojnë online për lejet e ndërtimit. Ndërsa ne mbajtëm premtimin për legalizim falas. 40 mijë objekte të legalizuar për periudhën 2014 – 2015 dhe për herë të parë zbatuam projekte për urbanizimin e zonave informale në Durrës, Vlorë e Lushnje.

Të gjitha arritjet e punës dy vjeçare të Ministrisë së Zhvillimit Urban përmblidhen në këtë broshurë, e cila është edhe një material orientues për objektivat e së ardhmes.