Ftesë për konsultim publik të draft-dokumenteve mbi çështjet mjedisore dhe sociale të projektit PIUED të Bankës Botërore në rajonin e jugut

Postuar më: 21 Qershor 2016

Projekti i Bankës Botërore ‘”Për Zhvillim të Integruar Ekonomik Urban” pritet të zbatohet nga Qeveria Shqiptare (Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Financës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit) pas miratimit të tij.
 
Projekti do të mbështesë vizionin e Qeverisë Shqiptare për të promovuar zhvillimin rajonal duke përmirësuar infrastrukturën urbane, rritjen e vlerave kulturore dhe forcimin e kapaciteteve institucionale për të mbështetur zhvillimin ekonomik lokal në zonat e përzgjedhura në jug të Shqipërisë. Komponentet kryesore të projektit janë:

1. Përmirësimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës;
2. Ngritja e kapaciteteve institucionale;
3. Mbështetja në zbatim.

Ftojme publikun të njihet me pritshmeritë që ky projekt parashikohet të sjellë në mjedis dhe në fushën sociale të rajonit ku do të implementohet, nëpermjet dokumentave mëposhtë:

- Kuadri i Menaxhimit Mjedisor dhe Social   Shkarko dokumentin

  Konsultimi me publikun në Tiranë do të organizohet pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, data 6 Korrik 2016, ora 09:30.

- Plani i menaxhimit social dhe mjedisor për “Rehabilitimin e shkallareve të Sarandës”  Shkarko dokumentin

  Konsultimi me publikun në Sarandë do të organizohet pranë Bashkisë Sarandë, data 8 Korrik 2016, ora 19.30, tek Sheshi i Limanit.

- Plani i menaxhimit social dhe mjedisor për “Rehabilitimi i rrugës me kalldrem të Kalasë “Mihal Komneno” dhe i pikës panoramike “Tabja””   Shkarko dokumentin

  Konsultimi me publikun në Berat do të organizohet pranë Bashkisë Berat, data 7 Korrik 2016, ora 11:00, Salla e katit të dytë tek Pallati I Kulturës.

Mbas dy javësh do të organizohet edhe takimi përkatës konsultues me publikun e interesuar per te marre mendime dhe opinonet e tyre ne finalizimin e dokumentave te mesiperm te cilet jane ende draft për të gjithë dokumentet në shqip dhe anglisht.

Ju ftojmë të mbetemi në kontakt për informacione të mëtejshme.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The World Bank “Project for Integrated Urban Economic Development” is expected to be implemented by the Government of Albania (Ministry of Urban Development, Ministry of Finance, Albanian Development Fund) upon approval.

The development objective of the proposed project is to improve urban infrastructure, enhance cultural assets, and strengthen institutional capacity to support tourism related local economic development in selected areas in the south of Albania. The main components of the project are:

1. Urban upgrading and infrastructure improvement;
2. Institutional Capacity Building;
3. Implementation support.

We invite the public to be informed regarding the expected results that this project can bring to the environment and the social aspects throughout the below documents:

- Environmental and Social Management Framework  Download document

  The public consultation in Tirana will be organized at the Albanian Development Fund, on July 6, 2016, at 09:30.

- Environmental and Social Management Plan for “Rehabilitation of the Saranda staircases”  Download document

  The public consultation in Saranda will be organized at the Saranda Municipality, on July 8, 2016, at 19.30, Harbour Square.

- Environmental and Social Management Plan for ““Rehabilitation of the Cobblestone road to castle "Mihal Komneno" and the Panoramic View Point “Tabja””  Download document

  The public consultation in Berat will be organized at the Municipality of Berat, on July 7, 2016, at 11:00, second floor room at the Palace of Culture.

After two weeks the public consultation meeting will take place, and you all sare invited to express your opinions and suggestions, in order to finalize together for both draft documents, in Albanian and English.

We invite you to follow us, for further information.

 

Dokumentet e bashkangjitur