Ftesë për Ofertë

Projekti “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zonës Bregdetare”

“Pajisje dhe Makineri të Lëvizshme për Funksionimin e Landfill-it”

4/1. Projekti “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zonës Bregdetare” në Ministrinë e Zhvillimit  Urban dhe Turizmit në planin e aktiviteteve do të realizojë procedurën e përzgjedhjes së një konsulenti:

- Ekspert/e Finance pranë Njësisë së Koordinimit të Projektit

Dokumentet e bashkangjitur