Njoftim i ankandit publik me objekt “Shitje Skrap Metalesh”

Dokumentet e bashkangjitur