Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në karegorinë ekzekutive (Specialist)

Specialist i Auditimit të Brendshëm,

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VI, të Vendimit nr. 143, datë 12/03/2014, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

3 (tre) Specialistë të auditimit të brendshëm, në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, në Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit - kategoria III-b,

kandidatët e kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  1. Brunilda Kelo;
  2. Marjan Lalaj.
  3.  

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 30 Shtator, ora 09:00 në ambientet e Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizimit.

Dokumentet e bashkangjitur